1:1000 . مهندسین مشاور زرناب اکتشاف. شرکت ملی صنایع مس. ایران. 1385 .گزارش مطالعات لیتوژئوشیمی در محدوده کانسار مس کهنگ. شرکت درسا پردازه. کر. یم. پور. م ح .