محل كار, شركت مهندسين مشاور درسا پردازه. پست فعلي, كارمند. تلفن, #### . فاكس, ####. سوابق كاري, - همكاري در زمينه اكتشافات مس پورفيري و ...