افغانستان در ﮔیر دار جنگ بود صنایع دستی تربیه کرم ابریشم وبافت. پارچه. های ابریشم ... دستی روغن شکر به یک کشور خود کﻔا تﺒدیﻞ ﮔردیده بود .... شرکت تولید کننده قالین دارد که ساالنه. ۳۳۳. هزار .... این فرش. ها از تزیینات نﺒاتی کار ﮔرفته شده و ..... در ﮔﻠﺒهار. والیت کاپیسا تاسیس ﮔردید . این فابریکه درزمان فعالیتش دارای. ۰۳۳۳.