خدماتی که توسط شرکت آبانگان صنعت انجام میگیرد عبارت است از: طراحی و مهندسی ... واحد تصفیه فیزیکی ، شیمیایی ، فیلتراسیون و اسمز معکوس استفاده شده است.