در حال حاضر در شرکت مهندسین مشاور مآب به عنوان کارشناس برنامه ریز منطقه ای در تهران مشغول به کار هستم. حوزه ی فعالیتی و علاقه مندی: مدل سازی شهری و منطقه ای