شرکت سنتام از مهندسین متخصص به منظور طراحی سیستم‌های آزمون مواد بر اساس نیاز مشتریان استفاده می‌کند و دارای بخش تحقيق و توسعه‌ی توانمند و مجرب می‌باشد.