رسانه های تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها ، وسیله ارتباطی فعال برای انتقال پیام به ... تبلیغات محیطی می تواند ضمن ایجاد مناظر چشم نواز در شهرها، تصویر مناسبی از  ...