مقایسه سنگ های آذرین مافیک سازند قلی )اردوویسین باالیی( و شیست های گرگان ... 264 ... را به شكل مياناليه های گدازه با ساخت حفره دار و جريانی )شكل 4( و توده های. نفوذی كوچك ديد ) ...... Boulin, J., 1991- Structures in Southwest Asia and evolution of the eastern Tethys. ... National Iran Oil Company, Unpublished interal geological.