مشاور برندسازی کسی ست که از بیرون سازمان را پایش می کند و در کنار کارفرمایان ... تشکیل جلسات متفاوت با مدیران ارشد و کارکنان از طریق روش های نوین و تحلیل آن.