بناهایی چون ارگ بم، ارگ راین، باغ شاهزاده و روستای صخره ای میمند با قدمتی چند هزار ساله که در سال 1394 به عنوان نوزدهمین اثر جهانی ایران در فهرست یونسکو به ثبت ...