تولیدکننده سیمان پرتلند خاكستری در انواع 1، 2 و 5.