212, رز آبی, ساری هاجر, ساری هاجر, خوزستان, اهواز کیان پارس فلکه سید خلف خیابان شهدای لویمی روبروی نمایشگاه .... 243, سبز رسانه, آفریدون روح اله, شرکت تعاونی تبلیغاتی سبز رسانه ... 253, سرزمین هنر, بنگانی زهرا, بنگانی زهرا, خوزستان, رامهرمز.