ردیف, نام شرکت, شماره ثبت, تاریخ ثبت, نام مدیر, شهرستان ...