شركت پارس گاز نيك اختر ( سهامي خاص ) به شماره ثبت 32069 در سال 1341 با انگـيزه توزيع گاز مايع و ارائه خدمات جانبي مربوط به اين صنعت و متعاقب آن شرکت پارس ...