شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس واقع در حوالی میدان فردوسی تهران، نیاز به چند ... برنامه زمانبندی تحویل مدارک داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی متمرکز ...