21 ژانويه 2014 ... تلاشگران سپهر ترنچر لوله گدار ساخت شرکت تلاشگران سپهر لوله گذاری , ترنچر , , تلاشگران سپهر.