در زمینه ریل آسانسور، واردات شركت غالباً از كارخانجات LOSAL اسپانیا صورت می ... شهریاری- شرکت تکنوترم، مهندس رحیمی – شرکت کوپل آسانسور، آقای فخرالدین ...