مالزی میراث فرهنگی غنی و رنگینی دارد. انجمن های گوناگونی، بسیاری از هنرها، فرهنگ و صنایع دستی سنتی را زنده نگاه داشته اند. رقصها و موسیقی سنتی جای ویژه ای در ...