داروسازی سپیداج : دارویی. ... بانک اطلاعات پزشکان، شرکت های تجهیزات پزشکی و جامعه سلامت ایران. بانک اطلاعات پزشکان، ... وب سایت: http://www.sepidaj.com.