6 نوامبر 2013 ... پروژه های مربوط به HOA توسعه میدان نفتی بند کرخه به شرکت سرمایه گذاری ساتا واگذار گردید ... خدمات مشاوره مهندسی: شرکت پترو آسماری بین الملل.