در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺴﺘﻪ اﻳﺮان از ﺟﻬﺎت. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در زﻣﻴﻨـﻪ. ﻣﺸﻜﻼت ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﻳﺮان، ﺗﺼﻮﻳﺮي از وﺿﻌﻴﺖ. ﭘﺴﺘﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ..... اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺴﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ.