26 دسامبر 2016 ... لیست شرکت کنندگان ایرانی در سمینار مشترک اتاق ایران و ایتالیا و اتاق ... خانگی –استیل البرز، دلفارد پارسیان، مبینا گروپ علیا رطب می شود.