9 ⇧ 3.31 %. کارخانه فارسیت درود (سفارود) بازار پایه توافقی. آرم شرکت تعریف نشده است. اطلاعات معاملات; پیام های ناظر بازار; اطلاعات مالی; کدال; اطلاعیه های فرابورس ...