ادرس,دفتراروپا,/کشور,سوئد/,شهر,استكهلم,شرکت,هاره,تجهیز,شمال,