... رابطه اظهار داشت: این شهر بعد از شهر "بلخ" (ام البلاد) توسط اولین حاکمان آریایی ساخته شد. ... این تونل خمیده، مارپیچ و پله پله است که حفاری آن از وسط شهر و از تپه پائینی آن به ... در کنکور کارشناسی ارشد جمهوری اسلامی ایران در رشته ی مهندسی اقتصاد کشاورزی گردیده است. .... شرکت زنان در مجامع عمومی حتی در مسجد بسیار محدود است.