لی مین هو ، پارک شین هه ، اکسو ، پارک مین یانگ - Korea kap,,لی مین هو ، پارک شین هه ، اکسو ، پارک مین یانگ - Korea kap.