به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهی معتبر با امضاء رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و رییس همایش اعطا خواهد شد. عنوان و زمان برگزاری هر کارگاه در قسمت اخبار ...