شرکت افزون پلاست, مدیرعامل:محمودرضا مقصودی, رتبه جستجو ... شرکت یخ چاوان, مدیرعامل:سید بهاءالدین طباطبایی, رتبه جستجو ...