شرکت تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت, مدیرعامل:محمد آقا وهاب زاده, رتبه جستجو ... رنگسازی تورنگ, مدیریت:عبدالحمید خیام باشی, رتبه جستجو ...