... ايران دعوت شد و در كنگرة جهاني ايران‌شناسي كه در شيراز برپا شده بود شركت كرد. ... خدابخش (باني كتابخانة معروف خدابخش) در شهر پتنا (هند)،سخنراني مبسوطي ايراد ...