شرکت اصفهان مالیبل با سابقه طولانی در زمینه تولید قطعات ریختگی مقاوم به سایش می تواند جهت انتخاب آلیاژ مناسب ، مطالعه و بررسی نوع سایش، طراحی و تامین به ...