کیفیت محصول و تولیدات بزرگترین دغدغه یک سازمان برای بقا در بازار می باشد. کیفیت باعث شهرت و ایجاد غرور برای شرکت می شود. در صنعت ریخته گری کنترل ...