28 نوامبر 2011 ... سپس راههاي گوناگون را که از راه آنها، شرکت کنندگان خود «اطلاعات» را درک ... جامعه پسا صنعتي (1973) شگفت آور نبود که بسياري از آن تفسير گران آن را ... متحده، جهان را در گذرگاهي کهبه گونهاي سيستم نوين ميانجامد، رهبري ميکند.