شرکت داداش برادر(آیدین) ... 1- طبق آمار، میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی در پایان سال 1390 رقمی حدود 400 هزار .... به طور معمول پس از يك رخداد مهم و حتي يك مسابقه ورزشي، تفسيرگران و منتقدان در رابطه با كم و كيف آن ساعت ها به ...