شركت پرستيژ لند ايران ، یک شركت خصوصی چند مليتي ( Joint Venture ) سرمايه گذار در ... 4- ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در زمان ساخت پروژه و بعد از اتمام پروژه