شرکت تهران دنتال. تلفن : ####. شرکت تيزکاوران. تلفن : #### - ####. شرکت جويا الکترونيک. تلفن : ####. شرکت درسان طب پارس.