بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مخابرات ايران، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ... سامانه جامع مدیریت اطلاعات افزایش سرمایه سهامداران ترجیحی