... ۲ بهمن 21 January 2017. سایت شرکت ها ... ایمن تیار. امامي, : مدیر عامل. ####. ####. : مشخصات ارتباطی. : اعضای کلیدی شرکت. تقاطع بزرگراه چمران و ...