در کودکی چشم راستش دچار آب مروارید شد، به تدریج انحراف به خارج پیدا کرد و قدرت بیناییش ... اما پس از چندی تاب تحمل حکومت آلمان نازی را نیاورد، به پاریس برگشت و کار تدریس ... اش شرکت کردند، در حالی که بیش از ده سال از افول سارتر در فرانسه گذشته بود. ..... ابوذر · سلمان پاک · انتظار مذهب اعتراض · اسلام‌شناسی · فاطمه، فاطمه است ...