توجه به عمق آب زيرزميني در احداث سازه هاي نيروگاه نيز حائز اهميت است . ... 28 احداث نيروگاه در سايت هايي با توپوگرافي مسطح از مزيت ويژه اي برخوردار مي باشد . ... هاي مکاني مي باشد environmental ESRI شرکت توسط کاربردي افزار نرم اين ..... خواهيم رسم کنيم(نقطه - خط - پلي گون) مشخص مي شود : 65 و سپس از Draw ...