از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزي ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺷﻬﺮﺳﺎز در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ از ..... ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﯾﺠﺎد ﺳﺎزه .... ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ذوب آﻫﻦ اﯾﺮان ..... ﭘﻠﯽ ﮔﻮن ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ.