شرکت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان در هفدمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری ... پویا پرداز اطلس, علی تقی لو, سامانه اینترنتی آزمونهای آزمایشی, 94/9/2.