20 نوامبر 2009 ... ... «دارنده شتر زرگون» است که البته کساني آنرا به اين صراحت نپذيرفته اند اما ..... مرگ او شر را شکست می دهد و مومنان با شرکت در mayazd (ضیافت ...