وجه تسمیه: از واژه سرکوینه اخذ شده است در فارسي آن را بنفش، زرگون، زرغون و ......... مي‌ناميدند. - فرمول شيميايي: ZrSio4 - سیستم تبلور: کوادراتیک - شکل بلورها: ...