4 مه 2016 ... شرکت شیشه لیا در حال حاضر روزانه ۴۰۰ تن شیشه تخت تولید می کند و زمینه ... به شهرستان بوئین زهرا در گردهمایی بزرگ فرهنگیان شرکت خواهد کرد.