شصت و نهمین دوره مزایده شرکت فروش اموال مازاد بانکها(۹۵/۱۰). ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ... شصت و هشتمین دوره مزایده شرکت فروش اموال مازاد بانکها(۹۵/۰۹). ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ...