Simulation Studies and Computer. Systems Center ... ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. آرا ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوي اﺗﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا(س) ... ﻋﻤﯿﺪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﻒ.