مدیر: علی مستاجران; تلفن: ####; وب سایت: http://www.polyacryl.ir/; فاکس: نشانی: اصفهان; ایمیل: info@polyacryl.ir; زمینه فعالیت: ...