شرکت پلی اکریل ایران. فیلتر. نمایش # ... کارخانه, کارخانه, ####, اصفهان, اصفهان, ایران ... دفتر تهران, #### ، ####, تهران, تهران, ایران.