تدريس اولين دوره اصول و فنون مذاكرات براي خوشه لوازم خانگي تبريز ..... و کنفرانسهاي شرکت فراخيز با تخفيف ويژه همراه ما خواهند بود 8- شرکتهايي که پرسنل خود را ...